CLASSFUNC BLOG

We Share Our Knowledge
Site Search

Deploy Firebase Hosting cho dự án mới

Lê Thành ✍︎︎ 18-08-2020
  1. chọn hosting bằng lệnh firebase init
  2. firebase console go hosting -> Add another site
  3. firebase target:apply hosting [added-site] [added-site] (ok if file .firebase.rc/targets fields added )
  4. thêm vào firebase.json/hosting trường target với giá trị [added-site] ở trên
  5. firebase deploy --only hosting:[added-site]

Xem thêm:

hosting multisites